تلفن سفارشات: ۲۶۱۱۰۴۸۰

تلگرام  سفارشات:   

تولید کننده:
یزد بسپار
نمایش
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 100،440
قیمت فروش: 100،440
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
یزد بسپار
قطر ترکیبی یزد بسپار
1*32
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 58،800
قیمت فروش: 58،800
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
یزد بسپار
قطر ترکیبی یزد بسپار
1/2*20
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 58،800
قیمت فروش: 58،800
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
یزد بسپار
قطر ترکیبی یزد بسپار
1/2*25
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 64،800
قیمت فروش: 64،800
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
یزد بسپار
قطر ترکیبی یزد بسپار
3/4*20
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 64،800
قیمت فروش: 64،800
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
یزد بسپار
قطر ترکیبی یزد بسپار
3/4*25
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 354،600
قیمت فروش: 354،600
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
یزد بسپار
قطر ترکیبی یزد بسپار
1/2 1*50
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 271،200
قیمت فروش: 271،200
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
یزد بسپار
قطر ترکیبی یزد بسپار
1/4 1*40
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 615،240
قیمت فروش: 615،240
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
یزد بسپار
قطر ترکیبی یزد بسپار
2*63
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 109،320
قیمت فروش: 109،320
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
یزد بسپار
قطر ترکیبی یزد بسپار
1*32
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 304،680
قیمت فروش: 304،680
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
یزد بسپار
قطر ترکیبی یزد بسپار
1/2 1*50
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 817،200
قیمت فروش: 817،200
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
یزد بسپار
قطر ترکیبی یزد بسپار
1/2 2*75
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 227،280
قیمت فروش: 227،280
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
یزد بسپار
قطر ترکیبی یزد بسپار
1/4 1*40
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 454،200
قیمت فروش: 454،200
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
یزد بسپار
قطر ترکیبی یزد بسپار
2*63
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 81،120
قیمت فروش: 81،120
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
یزد بسپار
قطر ترکیبی یزد بسپار
3/4*25
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 82،200
قیمت فروش: 82،200
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
یزد بسپار
قطر ترکیبی یزد بسپار
1*32
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 50،520
قیمت فروش: 50،520
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
یزد بسپار
قطر ترکیبی یزد بسپار
1/2*20
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 50،520
قیمت فروش: 50،520
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
یزد بسپار
قطر ترکیبی یزد بسپار
1/2*25
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 71،760
قیمت فروش: 71،760
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
یزد بسپار
قطر ترکیبی یزد بسپار
3/4*25
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 1،500
قیمت فروش: 1،500
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
یزد بسپار
قطر یزد بسپار (میلی متر)
16
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 1،870
قیمت فروش: 1،870
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
یزد بسپار
قطر یزد بسپار (میلی متر)
20
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 2،250
قیمت فروش: 2،250
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
یزد بسپار
قطر یزد بسپار (میلی متر)
25
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 3،370
قیمت فروش: 3،370
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
یزد بسپار
قطر یزد بسپار (میلی متر)
32
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 7،750
قیمت فروش: 7،750
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
یزد بسپار
قطر یزد بسپار (میلی متر)
40
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 8،870
قیمت فروش: 8،870
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
یزد بسپار
قطر یزد بسپار (میلی متر)
50
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 3،870
قیمت فروش: 3،870
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
یزد بسپار
قطر یزد بسپار (میلی متر)
20
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 5،750
قیمت فروش: 5،750
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
یزد بسپار
قطر یزد بسپار (میلی متر)
25
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 4،250
قیمت فروش: 4،250
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
یزد بسپار
قطر یزد بسپار (میلی متر)
20
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 4،250
قیمت فروش: 4،250
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
یزد بسپار
قطر یزد بسپار (میلی متر)
20
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 5،000
قیمت فروش: 5،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
یزد بسپار
قطر یزد بسپار (میلی متر)
25
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 9،250
قیمت فروش: 9،250
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
یزد بسپار
قطر یزد بسپار (میلی متر)
32
مقدار:
تولید کننده:
یزد بسپار
Show

ارتباط با ما

.

نشانی دفتر مرکزی: تهران، میدان نیاوران (شهید باهنر)، خیابان شهید پورابتهاج، نرسیده به بلوار آجودانیه، بن بست طائی، پلاک ۲، واحد ۱

.

تلفن: ۲۶۱۱۰۴۸۰

.

تلگرام:

.

نشانی پست الکترونیکی: sale@kala110.com